سیم خاردار(خطی و حلقوی)(Barbed wire)

قیمت: ندارد

سیم خاردار خطی نوعی متداول از موانع ابتدایی است که از دو رشته مفتول گالوانیزه گرم به هم تابیده شده به عنوان راستا و دو رشته دیگر مفتول گالوانیزه گرم به عنوان خارهای سیم خاردار...